FOREIGN LANGUAGE TITLES:


Karloveské rameno 4B
841 04 Bratislava
0918/320 117
info@dajama.sk

Obchodné podmienky
Ako nakupovať
Ochrana osobných údajov
Podmienky ochrany osobných údajov na základe nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa č. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR) je firma Dajama Abonent, s.r.o., IČO: 44 453 761 so sídlom Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava (ďalej len "správca").
2. Kontaktné údaje správcu sú
    Adresa: Karloveské rameno 4B
    Email: info@dajama.sk
3. Osobnými údajmi klienta sa rozumie meno, priezvisko, email a korešpondenčná adresa.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu klient poskytol alebo ktoré získal na základe plnenia objednávky klienta.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • Plnenie zmluvy medzi klientom a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu, tzn. zasielanie obchodných oznamov a newsletterov, podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Súhlas klienta so spracovaním pre účely priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
2. Účelom spracovania osobných údajov je
 • Vybavenie objednávky klienta a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo vzájomného zmluvného vzťahu. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť.
 • Účasť klienta v súťaži www.dajama.sk, jeho stotožnenie ako autora fotografií a prípadný spätný kontakt pre odovzdanie výhry.
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu piatich rokov, alebo po dobu než je zo strany klienta súhlas so spracovaním údajov odvolaný, najmenej však po dobu nutnú k výkonu povinností a práv vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi klientom a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.
2. Po uplynutí tejto doby správca osobné údaje vymaže.

V. Prijímatelia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Prijímatelia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúci sa na organizácií spotrebiteľskej súťaže, jej vyhodnotením a rozosielaním cien
 • podieľajúci sa na dodaní tovaru a realizáciu platieb na základe objednávky a zabezpečujúci služby prevádzkovania e-shopu
 • zabezpečujúci marketingové služby
2. Správca nebude poskytovať a predávať osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) ani medzinárodným organizáciám.

VI. Práva klienta

1. Za podmienok stanovených v GDPR má klient právo
 • na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, príp. obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
 • na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
 • vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III. týchto podmienok.
2. Ďalej má klient právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov v plnom súlade s GDPR.
2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára a zaškrtnutím príslušného políčka klient potvrdzuje, že je zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma.
2. Odoslaním fotografie do súťaže a zaškrtnutím príslušného políčka klient potvrdzuje, že sa zoznámil s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Pokiaľ dôjde k zmene resp. k novej verzii podmienok ochrany osobných údajov zverejnených na e-shope www.dajama.sk.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 25. 5. 2018.